Przedszkole Nr 6 w Gdyni

Szukaj

Idź do treści

STATUT

O PRZEDSZKOLU


STATUT PRZEDSZKOLA NR 6 W GDYNISPIS TREŚCI

WSTĘP
PODSTAWA PRAWNA .....................................................................3
ROZDZIAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE……………………………..…….........5
ROZDZIAŁ II - CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA……………………………....5
ROZDZIAŁ III - ORGANY PRZEDSZKOLA……………………………………….. 15
ROZDZIAŁ IV - ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA………………………….........20
ROZDZIAŁ V - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA……..26
ROZDZIAŁ VI - WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA………………………...47
ROZDZIAŁ VII - ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ……………….……. 51
ROZDZIAŁ VIII- PRZEPISY KOŃCOWE…………………………………………....52

WSTĘP

PODSTAWA PRAWNA


Przedszkole Nr 6 w Gdyni działa na podstawie:
" Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
" Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami).
" Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)
" Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. .U. z 2009r Nr 4 poz.17).
" Rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w Publicznych Przedszkolach i Szkołach (Dz. U. Nr36, poz.1555z 1993r Nr 83, poz.390 i z 1999r nr 67, poz.753 ).
" Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz.114).
" Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 Nr 6 , poz.69 z póź. zm.).
" Rozporządzenia MENiS z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia ( Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 220 ).
" Rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. Nr 135, poz. 1516 ).
" Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225; Dz.U. 2009 nr 116 poz. 977).
" Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009r. Nr 23,poz.133)
" Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U.z 2009r. Nr 50, poz. 400)
" Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17); Załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (D.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)
" Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 11, poz.114)Rozporządzenia MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1288 ).
" Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 23, poz. 193).
" Uchwały nr XXXVII/844/09 Rady Miasta Gdyni z 25 listopada 2009 roku W sprawie: ustalenia opłat za ponadprogramowe świadczenia udzielane przez Przedszkola prowadzone przez gminę miasto Gdynia.
" Niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Przedszkole Nr 6 w Gdyni zwane w dalszej części statutu przedszkolem, jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą.
2. Siedziba przedszkola mieści się przy ul. Chwaszczyńskiej 28 w Gdyni.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasto Gdynia.
4. Przedszkole podlega nadzorowi pedagogicznemu Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku.
5. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, które:
a) Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego
b) Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
c) Zatrudnia nauczycieli posiadających określone prawem kwalifikacje.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności w zakresie 15 obszarów edukacyjnych opisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
3. Zadaniem przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami i potrzebami w relacjach ze środowiskiem społecznym, przyrodniczym i kulturowym przy aktywnym współudziale rodziców; zapewnienie wychowankom bezpiecznych, przyjaznych i atrakcyjnych warunków zabawy i nauki, które pozwolą na wszechstronny rozwój każdego dziecka na poziomie koniecznym do podjęcia nauki w szkole.
a) Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:
" stosowanie w pracy z dzieckiem otwartych form działania;
" umożliwienie dziecku poznawania i rozumienia siebie, otaczającego świata poprzez odkrywanie i badanie;
" budowanie systemu wartości i umożliwianie nauki zachowań społecznie akceptowanych;
" prowadzenie indywidualnej diagnozy dziecka;
" ukierunkowanie rozwoju dziecka skierowane na indywidualne możliwości i uzdolnienia dziecka;
" kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka w zakresie twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
b) Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez:
" informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o kierunkach i zakresie oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
" rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i uzgadnianie z rodzicami (opiekunami prawnymi) oddziaływań w celu ujednolicania czynności wychowawczych, edukacyjnych;
" informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o sposobach diagnozowania dziecka, sposobach rozwiązywania problemów oraz wynikach oddziaływań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych zawartych w formie opisowej;
" budzenie świadomości moralnej i emocjonalnej w tym życzliwości, tolerancji, uczciwości, sprawiedliwości i odpowiedzialności.
c) Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole poprzez:
" rozwijanie zdolności i zainteresowań;
" kształcenie nawyku systematycznego uczenia się;
" kształtowanie umiejętności społeczno- moralnych;
" wyrabianie sprawności i zwinności ruchowej;
" ukształtowanie w wychowanku:
- świadomości swych praw;
- umiejętności odróżniania dobra od zła;
- umiejętności odkrywania piękna i prawdy;
- postawy bycia dobry, wrażliwym, kreatywnym, mądrości, otwartym na potrzeby innych;
- tolerancji, szacunku własnej i cudzej godności;
- umiejętności przeżywania sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.


II.1. Cele i zadania w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej:
1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w przepisach prawa.
2. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest:
a) rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności:
" z niepełnosprawności,
" z niedostosowania społecznego,
" ze szczególnych uzdolnień,
" z zaburzeń komunikacji językowej,
" z choroby przewlekłej,
" z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
" z zaniedbań środowiskowych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,
" z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego,
b) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, może być udzielana z inicjatywy:
a) rodziców (opiekunów prawnych) wychowanka;
b) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z wychowankiem;
c) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dziecku nauczyciele oraz zatrudnieni przez dyrektora specjaliści.
5. Przedszkole udziela i organizuje pomoc pstychologiczno-pedagogiczną dzieciom posiadającym orzeczenie lub opinię poradni oraz dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na rozpoznane potrzeby i możliwości rozwojowe w wyniku przeprowadzonej przez nauczyciela diagnozy przedszkolnej.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, w szczególności planuje formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin odpowiednio do potrzeb dziecka.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych, głównie korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych.
8. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparcia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz specjalistów i właściwych instytucji.
9. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
10. Dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców o potrzebie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności ustalonych formach, okresie i wymiarze godzin tej pomocy.
11. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z ustalonymi zasadami.
12. Nauczyciele i specjaliści udzielający dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracują w realizacji zaplanowanych działań oraz wspólnie z rodzicami analizują osiągnięcia dziecka.
13. Przedszkole z rodzicami dziecka, które przejawia agresywne zachowania wobec rówieśników zawiera kontrakt współdziałania w procesie wspomagania dziecka.
14. Udzielana i organizowana w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest dokumentowana w "Indywidualnej teczce rozwoju dziecka" oraz dzienniku zajęć specjalistycznych.

II.2 Cele i zadania Przedszkola w zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

1. Przedszkole może organizować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi - z wadami mowy, słuchu, wzroku, narządów ruchu
2. Warunki i tryb przyjmowania dzieci niepełnosprawnych do przedszkola określają przepisy w sprawie warunków i trybu przyjmowania dzieci do placówek publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
3. Ze względu na dużą liczebność grup, do przedszkola mogą uczęszczać dzieci tylko z niewielkim stopniem niepełnosprawności, mogące samodzielnie funkcjonować w grupie rówieśniczej.
4. Stopień niepełnosprawności musi być określony przez specjalistę.
5. Specjalista orzeka też czy dziecko może uczęszczać do przedszkola bez narażania jego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa innych dzieci.
6. Dziecko niepełnosprawne może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku gdy nie zaadaptuje się do warunków przedszkolnych, gdy jego zachowanie będzie zagrażało bezpieczeństwu pozostałych dzieci.

II.3. Cele i zadania Przedszkola w zakresie umożliwienia podtrzymania poczucia tożsamości narodowej i religijnej
1. Przedszkole umożliwia edukację dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, podtrzymywaniu i rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
2. W przedszkolu organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),
b) Życzenie, o którym mowa w pkt. 6.2. jest wyrażane pisemnie w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3. Uczestniczenie lub nie uczestniczenie w przedszkolnej nauce religii nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.
4. Przedszkole zapewnia w czasie trwania zajęć religii opiekę dzieciom, które nie korzystają z zajęć religii w przedszkolu.
5. Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego, zwanego dalej nauczycielem religii, wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola.
6. Nauczyciela religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela.

7. Przedszkole umożliwia rodzicom (opiekunom) spotkania z nauczycielem religii.
8. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.
9. Nauka religii w przedszkolu odbywa się w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo dla każdego oddziału
10.Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzą Dyrektor przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
11. W pomieszczeniach przedszkolnych może być umieszczony krzyż.

II.4. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz w czasie zajęć poza Przedszkolem
1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem.
2. W szatni Przedszkola organizowane są dyżury pracowników Przedszkola w czasie schodzenia i rozchodzenia się dzieci.
2. Za bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu odpowiedzialność ponosi nauczyciel, od momentu przyprowadzenia wychowanka do sali zajęć przekazania go pod opiekę nauczyciela, aż do chwili odebrania go spod opieki nauczyciela przez rodzica (opiekuna) lub upoważnioną przez niego, na piśmie, osobę.
3. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do powierzenia każdego oddziału opiece dwóch nauczycieli zależnie od pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań.
4. W grupie dzieci 3-letnich dodatkowo zatrudniona jest pomoc nauczycielki, która pomaga w sprawowaniu opieki.
5.Działalność wychowawczo-edukacyjna organizowana jest zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny zabawy, pracy umysłowej oraz ze wskazaniami psychologii rozwojowej.
6.Prozdrowotne warunki wychowania i nauczania dostosowane są do możliwości psychofizycznych wychowanków.
7. Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć i zabaw, w sali zajęć oraz na terenie ogródka przedszkolnego, zobowiązany jest sprawdzić stan bezpieczeństwa urządzeń i sprzętu.
8. Sprzęt i meble w Przedszkolu są zgodne z Normami Polskimi i dostosowane do wzrostu dzieci i rodzaju zajęć.
9. W czasie zajęć i zabaw ruchowych uwzględniana jest sprawność fizyczna dzieci, wykorzystanie sprzętu zapewniającego pełne bezpieczeństwo.
10. Gdy nauczyciel musi opuścić salę , w której odbywa zajęcia ze swoją grupą, przekazuje swoich podopiecznych pod opiekę innej nauczycielki, prowadzącej zajęcia w sąsiedniej sali. W przypadku gdy nie ma takiej możliwości, nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrekcję przedszkola. Dyrektor lub wicedyrektor wyznacza wówczas do sprawowania opieki inną nauczycielkę, w danym czasie nie prowadzącą żadnych zajęć lub sam przejmuje opiekę nad dziećmi.
11. W przypadku nieobecności nauczycielki danej grupy, organizowane jest zastępstwo innej nauczycielki. Jeżeli liczba dzieci na to pozwala, grupa może być podzielona.
12. Wychowankowie codziennie przebywają na świeżym powietrzu - w zależności od warunków atmosferycznych oraz w pomieszczeniach wietrzonych i z dopływem świeżego powietrza.
13. Podczas wyjścia z wychowankami poza teren przedszkola zapewnia się jednego opiekuna na dziesięcioro dzieci.
14. W wycieczkach turystyczno - krajoznawczych nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
15. W wycieczkach turystyczno - krajoznawczych biorą udział dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) wyrazili zgodę na piśmie.
16. Nauczyciel w trakcie spacerów i wycieczek zobowiązany jest sprawdzić stan ilościowy wychowanków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
17. Nauczyciel organizujący wycieczkę wyjazdową zobowiązany jest do sporządzenia karty wycieczki, w której określony jest program wycieczki, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika i opiekunów oraz przedłożyć ją do zatwierdzenia Dyrektorowi przedszkola w terminie do 2 dni przed planowanym wyjazdem.
18. Opiekun wycieczki lub imprezy organizowanej poza terenem przedszkola:
a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami;
b) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy;
c) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
d) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki lub imprezy.
17. Nie organizuje się wycieczek, spacerów z wychowankami podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi oraz przy temperaturze poniżej -10 o C.
19. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych, przedszkole prowadzi wśród dzieci systematyczną pracę nad podstawową znajomością przepisów ruchu drogowego.

II.5. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola
1. Przedszkole przestrzega zasad i umów zawartych z rodzicami dotyczących przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
a) Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich, na piśmie, osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
b) Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) w formie pisemnej przedkładają nauczycielowi prowadzącemu grupę.
c) Upoważnienie powinno zwierać pełne dane osobowe osoby odbierającej, imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości.
d) Upoważnienia przechowywane są u nauczycielek grupy, a ich wykaz znajduje się w gabinecie dyrektora.
e) Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
f) Rodzice (opiekunowie prawni) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
g) Przedszkole przejmuje od rodziców (opiekunów prawnych) odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo i zdrowie wychowanka z chwilą osobistego przekazania dziecka nauczycielowi.
h) Rodzice (opiekunowie prawni) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka z chwilą zgłoszenia nauczycielowi prowadzącemu grupę odbiór wychowanka.
i) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicom lub innej, pełnoletniej osobie, jeżeli w ocenie nauczyciela osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie jest w stanie zagwarantować mu należytej opieki i bezpieczeństwa, lub istnieje podejrzenie, że pozostaje pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego.
j) Dziecko, które nie zostanie odebrane z przedszkola w wyznaczonym czasie, tj. do godz. 1730, zostanie zgłoszone i oddane pod opiekę Policyjnej Izby Dziecka.
2. Podczas imprez organizowanych na terenie i poza terenem przedszkola z udziałem rodziców (opiekunów prawnych) opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic (opiekun prawny).
3. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
4. Przedszkole nie jest miejscem spotkań rodziców i dziecka
5. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci w pełni zdrowe
6. W przypadku zaobserwowania niepokojących sygnałów dotyczących zdrowia dziecka nauczycielka danego oddziału niezwłocznie powiadamia rodziców. Rodzice dziecka mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia się w celu odebrania dziecka.
7. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel może nie przyjąć do grupy dziecka chorego z widoczną infekcją przenoszoną drogą kropelkową.
8. Po każdej chorobie rodzice zobowiązani są do przedstawienia nauczycielce danego oddziału zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA


§ 3
1. Organami przedszkola są:
a) Dyrektor przedszkola
b) Rada Pedagogiczna
c) Rada Rodziców

III.1. Dyrektor przedszkola
1. Dyrektor Przedszkola wybierany jest w drodze konkursu. Stanowisko Dyrektora powierza organ prowadzący placówkę. Dyrektor:
a) kieruje bieżącą działalnością opiekuńczo - wychowawczo - edukacyjną przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
b) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli;
c) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania pro zdrowotne;
d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących oraz wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z prawem;
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą działalność przedszkola;
f) ponosi pełną odpowiedzialność za bhp w placówce;
g) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
h) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
i) dopuszcza do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego;
j) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;
k) administruje ZFŚS zgodnie z obowiązującym ustawą, regulaminem;
l) przygotowuje arkusz organizacji pracy przedszkola.
2. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz rodzicami i innymi instytucjami wspomagającymi działalność przedszkola.
3. Decyzji Dyrektora wymagają następujące sprawy:
a) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz pracowników przedszkola;
b) wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
c) skreślanie z listy wychowanków w przypadkach określonych w niniejszym statucie.
4. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

III.2. Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.
4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż dwa razy w roku lub w miarę bieżących potrzeb.
5. Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być:
a) Dyrektor
b) Rada Pedagogiczna
c) organ prowadzący
d) organ nadzorujący
6. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola, w tym koncepcji pracy przedszkola;
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;
c) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków;
e) zatwierdzenie statutu przedszkola albo jego zmian
f) opracowanie i uchwalenie regulaminu działalności Rady pedagogicznej.
8. Rada Pedagogiczna w ramach posiadanych kompetencji opiniuje:
a) organizację pracy przedszkola , w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;
b) projekt planu finansowego przedszkola;
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo - edukacyjnych i opiekuńczych,
e) kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata,
f) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
g) decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora,
h) dopuszczenie do użytku w przedszkolu wybranego programu wychowania przedszkolnego
i) pracę dyrektora, jej efekty, jakość zarządzania w związku z dokonywaną oceną pracy dyrektora.
9. Ponadto rada pedagogiczna:
a) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
b) wyłania przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola,
c) wykonuje zadania rady przedszkola, w przypadku, gdy rada ta nie została powołana,
d) rozpatruje, skierowane do niej, wnioski Rady rodziców, dotyczące wszystkich spraw przedszkola,
e) zapoznaje się z wynikami i wnioskami ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu,
f) współdziała z dyrektorem w przeprowadzeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu,
g) deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym odwołanie od oceny nauczyciela.
10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste.


III. 3. Rada rodziców
1. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
2. Rada Rodziców współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
3. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.
4. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.
5. Rada Rodziców:
a) może występować do Dyrektora przedszkola, Rady Pedagogicznej, organów prowadzącego i nadzorującego przedszkole z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
b) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania przedszkola, o ile organ nadzoru poleci Dyrektorowi opracowanie takiego programu;
c) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola;
d) przyjmuje do wiadomości plan nadzoru oraz informację o realizacji planu nadzoru przedstawione przez Dyrektora;
e) opiniuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
f) deleguje swojego przedstawiciela do zespołu odwoławczego oceny pracy nauczyciela i zespołu odwoławczego rozpatrującego wniosek o ponowna ocenę Dyrektora przedszkola.
6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
7. Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.
8. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego.
9. Kadencja Rady trwa 1 rok szkolny. Nowi członkowie wybierani są zgodnie z uchwalonym regulaminem.
10. W regulaminie Rady Rodziców określa się w szczególności:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i Rady Rodziców.
11. W posiedzeniach Rady uczestniczyć może z głosem doradczym Dyrektor placówki.

III.4. Zasady współdziałania organów Przedszkola

1. Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieciom oraz podnoszenie poziomu jakości pracy placówki.
2. Zapewniają każdemu z nich swobodne działania i podejmowanie decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych w Statucie Przedszkola.
3. Zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.
4. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i wychowania dzieci,
5. Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola oraz znać tematy i treści planów miesięcznych w danym oddziale.
6. Organy przedszkola są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków. W tym celu udzielają stronom niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
7. W sytuacji zaistnienia sporu między organami przedszkola strony mają prawo wystąpienia o rozstrzygnięcie do właściwych organów:
a) Rada rodziców i Rada pedagogiczna w pierwszej instancji występuje do dyrektora przedszkola, jeżeli rozstrzygnięcie sporu nie satysfakcjonuje stron, występują one do organu prowadzącego lub nadzorującego przedszkole,
b) dyrektor przedszkola w sprawach spornych zwraca się do organu prowadzącego lub nadzorującego przedszkole,
c) organ upoważniony do rozstrzygnięcia sporu zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia.


ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


§ 4
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci
zgrupowanych wg zbliżonego wieku.
2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji zadań programowych.
3. Przedszkole jest wielooddziałowe.
4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być zwiększona.
6. W Przedszkolu Nr 6 dopuszcza się możliwość łączenia oddziałów w trakcie roku szkolnego:
Rano - w czasie schodzenia się dzieci
Po południu - w czasie odbierania dzieci.
7. Dyrektor może zlecić łączenie oddziałów w okresie absencji kadry pedagogicznej (zwolnienia lekarskie, urlopy) lub innych nieprzewidzianych okoliczności pod warunkiem niskiej frekwencji:
a) Grupa łączona nie może liczyć więcej niż 25 dzieci
b) Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci grupy łączonej okresowo przejmuje nauczyciel grupy właściwej
c) W grupie łączonej okresowo nauczyciela w pełnieniu funkcji opiekuńczych wspomaga woźna oddziałowa danej grupy i grupy łączonej okresowo.
8. W przypadku grup łączonych przejście w kolejnym roku szkolnym dziecka młodszego do grupy wiekowo starszej zależy od daty jego urodzenia..
9. Data urodzenia dziecka nie stanowi kryterium jego przejścia do grupy starszej wiekowo jeżeli jest to dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych.§ 5
1. Praca opiekuńczo-wychowawczo- edukacyjna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, oraz dopuszczony do użytku przez Dyrektora przedszkola program wychowania przedszkolnego wybrany przez nauczyciela.
2. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie.
3. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
a) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
b) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
c) co najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
d) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

§ 6
1. Organizację wychowania, nauczania i opieki przedszkola w danym roku szkolnym określa Arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący przedszkole.
2. W Arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
- liczbę oddziałów,
- czas pracy poszczególnych oddziałów,
- liczbę pracowników łącznie z ilością stanowisk kierowniczych,
- ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
przedszkole.

§ 7
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora
na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy, tworzenia oddziałów oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych).

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

06:30- 08:00 - Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela
wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne,
tematyczne i inne. Praca indywidualna z dzieckiem
zdolnym i wymagającym dodatkowego wsparcia.
08:00- 08:15 - Zabawy ruchowe ; poranne ćwiczenia gimnastyczne,
czynności samoobsługowe, higieniczne.
08:15-09:00 - Śniadanie, czynności porządkowe i organizacyjne.
09:00- 10.00 - Zajęcia edukacyjne z całą grupą realizowane wg przyjętego
programu wychowania przedszkolnego.
10:00- 10:15 - Drugie śniadanie.
10:15 - 12:00 - Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, zabawy ruchowe
12:00 -13:00 - Obiad poprzedzony czynnościami organizacyjnymi
i samoobsługowymi..
13:00-14:30 - Odpoczynek poobiedni, (gr. I, II ) czytanie książek, wykorzystanie technik relaksacyjnych, pozostałe grupy - zajęcia indywidualne lub w małych zespołach, wyjście do ogrodu, spacery, zabawy ruchowe.
14:50 - 15:00 - Czynności higieniczno - porządkowe.
15:00 - 15:30 - Podwieczorek
15:30-17:30 - Rozchodzenie się dzieci .Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań..
Praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze kompensacyjno-korekcyjnym. Prace porządkowe.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.
4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
5. Zajęcia dodatkowe odbywają się w godzinach popołudniowych.
6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
a) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut.
b) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
7. Sposób dokumentowania zajęć w przedszkolu określa odrębne rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

§ 8
1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora.
2. Przedszkole czynne jest 11 godzin dziennie od 6.30 do 17.30.
3. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.
4. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w godzinach
07:30 - 12:30.
5. Wysokość i zasady ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola ustala
Rada Miasta Gdyni mocą uchwały.
b) Świadczenia przedszkola w zakresie wychowania, nauczania i opieki w zakresie 5 godzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego są bezpłatne.
c) Świadczenia przedszkoli przekraczające 5 - godzinną podstawę programową
wychowania przedszkolnego są odpłatne,
d) Koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń ponad 5 godzinną
podstawę programową nie może być wyższy niż 1 zł.
e) warunki ewentualnego częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w czasie przekraczającym 5 godzi określa gmina.
10. Opłata za świadczenia przedszkola ponad 5 godzinną podstawę programową nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
11. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.
a) 2 posiłki - śniadanie i obiad
b) 3 posiłki - śniadanie, obiad, podwieczorek
12. Opłaty za spożywane posiłki wynoszą odpowiednio:
˘ Śniadanie - 30 % dziennej stawki żywieniowej
˘ Obiad - 50 % dziennej stawki żywieniowej
˘ Podwieczorek - 20 % dziennej stawki żywieniowej
13. Wysokość dziennej stawki żywieniowej z uwzględnieniem racji pokarmowych
odpowiadających normom fizjologicznego zapotrzebowania w żywieniu dzieci, ustala
Dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
14. Obrana przez rodziców (opiekunów prawnych) dzienna opcja żywieniowa podlega
zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
15. Przedszkole nie może pobierać innych opłat niż opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone w czasie powyżej 5-ciu godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
15. Odpłatność za przedszkole powinna być uiszczana nie później niż do 15 dnia każdego
miesiąca u intendenta w kasie przedszkola lub przelewem na konto Przedszkola.
16. Za zwłokę w opłatach za pobyt dziecka w przedszkolu, po 15 dniu każdego miesiąca naliczane są ustawowe odsetki.
17. W przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole za okres jednego miesiąca
Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków po uprzednim powiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych) i wyznaczeniu dodatkowego terminu uregulowania należności. Decyzja o skreśleniu dziecka nie zwalnia rodziców (opiekunów prawnych) z obowiązku uiszczenia zaległych należności.
18. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę naliczoną
zgodnie z zarządzeniem Dyrektora przedszkola.

ROZDZIAŁ V
PRACOWNICY PRZEDSZKOLA I ICH ZADANIA

§ 9
1. W Przedszkolu zatrudnia się Dyrektora, nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi.
2. Etatyzację ustala organ prowadzący w uzgodnieniu z Dyrektorem przedszkola i na tej podstawie opracowuje się projekt organizacyjny placówki.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
4. Odpowiednio do warunków organizacyjnych i potrzeb Przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym, można utworzyć stanowisko wicedyrektora przedszkola.
5. Wicedyrektora powołuje Dyrektor przedszkola po zaopiniowaniu jego kandydatury przez Radę Pedagogiczną.
6. Wicedyrektor bezpośrednio podlega Dyrektorowi przedszkola.
§ 10
1. Osoba, której powierzono stanowisko wicedyrektora, wykonuje swoje zadania zgodnie zakresem obowiązków nauczyciela a w szczególności:
a)jest współodpowiedzialna za organizację pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej;
b) reprezentuje Dyrektora we wszystkich kontaktach służbowych i działa w jego imieniu;
c) w czasie nieobecności dyrektora odpowiada za całokształt pracy związanej z funkcjonowaniem przedszkola;
d) organizuje i kontroluje pracę w Przedszkolu w zakresie ustalonym przez Dyrektora
pełni nadzór pedagogiczny w zakresie ustalonym przez Dyrektora;
e) prowadzi dokumentację spraw kadrowych w przedszkolu;
f) jest odpowiedzialny za OC na placówce;
g) wykonuje polecenia Dyrektora i prace wynikające z organizacji przedszkola;
h) czuwa nad sprawną organizacją pracy w przedszkolu, ustala zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, rozlicza godziny ponadwymiarowe, planuje urlopy nauczyciel;
i) podejmuje działania sprzyjające postępowi pedagogicznemu, inspiruje nauczycieli do działań innowacyjnych;
j) współpracuje z rodzicami i podejmuje działania na rzecz środowiska lokalnego;
k) dba o dobro przedszkola i ochronę jego mienia, pełni funkcję przewodniczącej komisji inwentaryzacyjnej.
§ 11
1 Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednej lub dwóch nauczycielek zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
2. Etatyzację ustala organ prowadzący w uzgodnieniu z Dyrektorem przedszkola w projekcie organizacyjnym.
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i edukacyjnej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.
4. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę edukacyjno -wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez Dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
5. Obowiązki nauczyciela:
a) tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach
jego rozwoju;
b) rozpoznawanie potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków;
c) informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o osiągnięciach i problemach dziecka, wspieranie w trudnych sytuacjach wychowawczych, włączenie rodziców w działania wspomagające rozwój dziecka.
d) zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego, w szczególności z opisem umiejętności i wiadomości, którymi powinno wykazać się dziecko kończące edukację w przedszkolu;
e) systematyczne planowanie i realizacja zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych bezpośrednio z dziećmi;
f) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej;
g) dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka)
h) udział w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej, realizacji jej postanowień i uchwał;
i) aktywne uczestnictwo w doskonaleniu na terenie placówki oraz w różnych formach doskonalenia poza jej terenem;
j) systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej;
k) dokonywanie ewaluacji pracy opiekuńczo - wychowawczej i edukacyjnej;
l) dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy;
m) podejmowanie działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka i najbliższego środowiska;
n) współdziałanie ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zdrowotnej;
o) opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka;
p) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami.
q) wykonywanie poleceń Dyrektora lub osób go zastępujących związanych z organizacją pracy w placówce;
r) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. a także wewnętrznych procedur;
s) terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;
t) informowanie o nieobecności z powodu choroby natychmiastowo, w celu przygotowania zastępstwa;
u) codzienne podpisywanie listy obecności;
v) dbanie o estetykę, kulturę oraz dobrą atmosferę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
w) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
x) realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;
y) znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego;
z) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora placówki.

6. Nauczyciel ma prawo do:
a) podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania;
b) decydowania o doborze form i metod pracy;
c) opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki;
d) ubiegania się o kolejne stopnie awansu zawodowego;
e) pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu nowatorskich form pracy;
f) znajomości systemu motywującego do pracy;
g) publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą;
h) promowania swoich działań w środowisku lokalnym;
i) uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, w ramach doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami placówki;
j) uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami;
k) dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola;
l) wynagrodzenia za swoją pracę;
m) urlopu wypoczynkowego;
n) uprawnień o charakterze socjalnym;
o) nagród i wyróżnień.
7. Nauczyciel odpowiada za:
a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci;
b) dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie;
c) estetyczny wygląd wychowanków i ich stan zdrowia;
d) niezgodne z obowiązującym regulaminem wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków.
§ 12
1. W przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnić można kadrę specjalistyczną w celu współorganizowania kształcenia.
2. Zadania psychologa:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym
diagnozowanie potencjału oraz wspieranie mocnych stron dziecka;
b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka,
określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej - w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli;
c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec dzieci, rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli;
d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecka;
e) przygotowanie indywidualnych programów terapeutycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych;
f) współpraca z nauczycielami, logopedą, pedagogiem, uczestnictwo w posiedzeniach zespołu specjalistów;
g) współpraca z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym, mających na celu stymulowanie rozwoju, usprawnianie zaburzonych funkcji oraz kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich;
h) opracowywanie charakterystyk psychologicznych dzieci niepełnosprawnych, ocena poziomu rozwoju psychoruchowego, diagnoza rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
i) prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej.
3. Psycholog ma prawo do:
a) dostępu do wszystkich informacji o stanie zdrowia dziecka, o jego rozwoju psychoruchowym, o sytuacji rodzinnej i materialnej;
b) uczestnictwa we wszystkich zajęciach i zabawach dzieci w celu prowadzenia obserwacji zachowań dzieci oraz prowadzenie innych działań diagnostycznych i terapeutycznych;
c) wystawiania opinii do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz innych poradni specjalistycznych oraz instytucji pomocowych dotyczących rozwoju psychoruchowego dziecka oraz przebiegu działań terapeutycznych na terenie przedszkola. Każdorazowo opinia taka jest przedstawiana rodzicom/opiekunom prawnym dziecka;
4. Zadania logopedy:
a) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka - w tym mowy głośnej i pisma;
b) diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie pomocy logopedycznej;
c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;
d) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy nauczycielami;
e) prowadzenie doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie współpracy w celu ujednolicenia terapii;
f) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
g) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zespołu specjalistów, w zebraniach z rodzicami;
h) prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej.
5. Do zadań pedagoga terapeuty należy:
a) czuwanie nad równowagą rozwojową dziecka oraz wyrobienie trwałych nawyków mających zasadnicze znaczenie dla zachowania zdrowia;
b) organizowanie zespołów korekcyjno-kompensacyjnych łącząc dzieci według rodzaju zaburzeń;
c) uwzględnianie w metodach i formach pracy ogólnych założeń programowych kultury fizycznej obowiązujących dla dzieci przedszkolnych, dostosowanie ich do aktualnych możliwości i potrzeb dziecka, rodzaju i stopnia zaburzeń, poziomu sprawności i wydolności fizycznej dziecka, wieku, płci oraz wszelkich zaleceń lekarskich;
d) przestrzeganie zasad dydaktyki - w szczególności stopniowania trudności natężenia ćwiczeń oraz zasad indywidualizacji ćwiczeń;
e) współdziałanie w ramach swoich kompetencji z rodzicami w zakresie: wymiany spostrzeżeń na temat form i metod pracy, udzielenie instruktażu rodzicom w celu eliminowania czynników mogących pogłębić i utrwalić istniejące zaburzenia;
f) uczestniczenie w zebraniach z rodzicami na wniosek nauczycieli;
g) prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej;
6. Do obowiązków nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia dodatkowe należy:
a) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość;
b) rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków;
c) dokumentowanie zajęć, informowanie rodziców (opiekunów prawnych) o postępach i trudnościach na jakie napotykają dzieci;
d) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. a także wewnętrznych procedur;
e) terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;
f) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
7. Psycholog, logopeda, pedagog-terapeuta, nauczyciel-instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za:
a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci;
b) dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie.
8. Prowadzący zajęcia dodatkowe ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w trakcie zajęć.
9. Prowadzący zajęcia dodatkowe przygotowuje salę / miejsce zajęć gwarantujące pełne bezpieczeństwo dzieci.
10. Nauczyciel/instruktor zajęć dodatkowych odbiera dzieci uczestniczące w zajęciach od nauczyciela prowadzącego daną grupę wiekową, a po skończonych zajęciach doprowadza dzieci do sali i przekazuje je nauczycielowi danej grupy wiekowej.
11. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu dzieci.
§ 13
1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników obsługi i administracji:
a) pomoc nauczyciela
b) intendenta
c) księgową
d) specjalistę ds. kadr
e) kucharza
f) pomoc kucharza
g) woźne oddziałowe
h) pracownika do prac ciężkich


Do obowiązków pomocy nauczyciela należy:
1. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Wykonywanie poleceń nauczycielki.
2. Współodpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci na terenie przedszkola, w ogrodzie przedszkolnym, podczas spacerów i wycieczek poza teren przedszkola.
3. Pomoc nauczycielce w prowadzeniu zabaw i zajęć.
4. Czynności związane z utrzymaniem higieny, korzystaniem z toalety przez dzieci.
5. Udział w przygotowaniu sali i dzieci do odpoczynku, posiłków oraz porządkowaniu
sali po leżakowaniu.
6. Wychodzenie na spacery i plac zabaw z dziećmi wraz z nauczycielką.
7. Utrzymywanie czystości, porządku i odpowiednim stanie zabawek i pomocy.
8. W kontaktach z dziećmi wykazywanie serdecznego stosunku a także troski o estetyczny wygląd dzieci.
9. Utrzymywanie w czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń.
10. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
11. Chronienie informacji, których ujawnienie może narazić przedszkola lub konkretne osoby na szkody materialne i moralne.
12. Przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. a także wewnętrznych procedur.
13. Współuczestniczenie w procesie wychowawczo-opiekuńczym poprzez:
a) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu;
a) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowaniu godności osobistej;
a) usuwanie lub zgłaszanie Dyrektorowi uszkodzeń i niesprawności ,które mogą stworzyć groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
14. Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
15. Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody Dyrektora.
16.Wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora, wynikających z organizacji pracy.

Do obowiązków głównej księgowej należy:
1. Zadania ekonomiczno - finansowe ze ścisłym współdziałaniem z Dyrektorem.
a) terminowe opracowanie projektu budżetu przedszkola, jego zmian, jego realizacja wykonanie obowiązującej sprawozdawczości;
b) dokonywanie okresowych analiz z realizacji budżetu przedszkola i pozabudżetowych środków finansowych i przedstawianie ich Dyrektorowi przedszkola;
c) prawidłowe przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola;
d) interpretowanie obowiązujących przepisów finansowych oraz prowadzenie w tym zakresie instruktażu dla pracowników.
1. Prowadzenie całokształtu księgowości i rachunkowości przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
a) bieżące zapoznawanie się i wdrażanie przepisów zawartych w aktach prawnych i innych dokumentach normatywnych;
b) opracowywanie projektów jednostkowych planów budżetowych przedszkola na dany rok, tabel kalkulacyjnych funduszu płac i zatrudnienia;
c) terminowe wykonywanie analiz, kalkulacji i sprawozdań, przedstawianie ich Dyrektorowi;
d) prowadzenie na bieżąco obowiązującej dokumentacji finansowej, prawidłowe jej przechowywanie i zabezpieczenie;
e) przestrzeganie dyscypliny budżetowej i finansowej przy realizowaniu budżetu przedszkola;
f) przestrzeganie zasad rozliczeń i zapewnienie należytej ochrony środków pieniężnych;
g) zapewnienie pod względem formalno - rachunkowym i finansowym prawidłowości zawierania umów;
h) terminowe regulowanie zobowiązań, ściąganie należności, dochodzenie roszczeń spornych;
i) przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów /rachunku, faktury, umowy/ stanowiących podstawę do podjęcia operacji finansowych.
3. Realizacja funduszu płac:
a) naliczanie wynagrodzeń pracowników przedszkola, sporządzanie list płac, prowadzenie w tym zakresie całości dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) przestrzeganie ustalonych terminów wypłat oraz stosowanie prawidłowej ich ewidencji, realizowanie płatności rozliczeń z innymi jednostkami i osobami;
c) prawidłowe i terminowe realizowanie przepisów ZUS w zakresie rozliczeń przedszkola z tym zakładem, obliczanie zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, chorobowych, macierzyńskich oraz dokumentów dla celów rentowych i emerytalnych.
4. Prowadzenie gospodarki materiałowej:
a) terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzony im majątek przedszkola;
b) nadzorowanie prawidłowego gospodarowania środkami trwałymi i nietrwałymi w użytkowaniu stanowiącym majątek przedszkola;
a) nadzorowanie nad rozliczeniem odpłatności za przedszkole.
5. Pełnienie funkcji kontroli wewnętrznej w stosunku do całości realizowanych zadań finansowo-ekonomicznych przedszkola.
6. Podpisywanie dokumentów finansowych /przelewów, czeków bankowych, list płac, rachunków, faktur, zleceń umów, sprawozdań itp./
7. Przechowywanie i odpowiedzialność za zabezpieczenie akt przechowywanych w archiwum.
8. Główny księgowy ponosi odpowiedzialność służbową i materialną za prawidłową realizację zadań zawartych w niniejszym zakresie czynności.
9. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora placówki wynikających z organizacji pracy.


Do obowiązków kasjerki należy:
1.Prowadzenie kasy przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości budżetowej:
a) przestrzeganie limitu kasowego;
b) przyjmowanie wpłat na podstawie kwitariuszy przychodowych oraz KP;
c) dokonywanie wpłat na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez Dyrektora i głównego księgowego;
d) dokonywanie wpłat /rozchodów kas/ na podstawie właściwych dokumentów: KW, faktur, rachunków, list płac- zatwierdzonych przez Dyrektora placówki i głównego księgowego;
e) przechowywanie gotówki, druków ścisłego zarachowania w kasie pancernej.
2. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dowodów stanowiących podstawę wypłaty /rachunki, faktury, KW.
3. Sporządzanie czeków gotówkowych i przelewów bankowych.
4. Podejmowanie gotówki oraz dokonywanie wpłat gotówki na właściwe rachunki bankowe.
5. Sporządzanie raportów kasowych w obowiązujących terminach.
6. Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.
7. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
8. Pobieranie odpłatności od rodziców i personelu /pobyt dziecka w przedszkolu, żywienie/.
9. Sporządzanie sprawozdania z odpłatności za przedszkole.
10. Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody Dyrektora.
11.Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
12.Wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora i głównego księgowego wynikających z organizacji pracy.
Do obowiązków specjalisty do spraw kadr należy:
1. Prowadzenie na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi przepisami, teczek osobowych pracowników Przedszkola Samorządowego Nr 6.
2. Terminowe i zgodne z przepisami wypisywanie umów o pracę, świadectw pracy, aktów nadania stopnia awansu zawodowego.
3. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji urlopów i dni wolnych od pracy pracowników Przedszkola Nr 6.
4. Sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia.
5. Sporządzanie aktualnych list pracowników.
6. Przygotowanie i obsługa programu SIO w zakresie dotyczącym zatrudnienia..
7.Obsługa programu komputerowego "Kadry", "Word, Excel, gromadzenie danych personalnych na temat pracowników Przedszkola Nr 6.
8. Prowadzenie i przygotowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli Przedszkola Nr 6 w Gdyni.
9.Wykonywanie innych czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Przedszkola Nr 6, zleconych przez Dyrekcję.
10 Zakres odpowiedzialności:
a) ponoszenie odpowiedzialności za, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzenie teczek akt osobowych pracowników Przedszkola Nr 6 w Gdyni oraz wszelkich spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy.

Do obowiązków intendenta należy:
1. Dotyczące gospodarki materiałowo-magazynowej:
a) prowadzenie kartotek magazynowych, ksiąg inwentarzowych, ewidencji pozaksięgowej, aktualizacja wywieszek inwentarzowych;
b) uzgadnianie sald z księgowością: 1x w miesiącu magazyn
2x w roku inwentarz;
c) zabezpieczanie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem;
d) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku.
2. Związane z działalnością organizacyjno-gospodarczą:
a) zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt, środki czystości, artykuły biurowe itp., zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych;
b) prowadzenie arkusza monitorowania temperatury i wilgotności;
c) prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji lodówek i szaf chłodniczych;
d) kontrola czystości pomieszczeń kuchennych, stały nadzór nad pracą pracowników kuchni w tym używanie sprzętu zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem;
e) współdziałanie z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną związane z organizacją uroczystości i imprez przedszkolnych;
f) w okresie wakacji praca według harmonogramu ustalonego przez Dyrektora;
g) dokonywanie zakupu i rozdziału odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
h) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. a także wewnętrznych procedur.
3. Z zakresu żywienia dzieci i personelu:
a) planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością wywieszanie ich dla rodziców;
b) planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, wpisywanie ich w rozchodzie wewnętrznym /potwierdzone podpisem kucharki/;
c) sporządzenie i prowadzenie rozliczeń miesięcznych w programie "Stołówka";
d) wdrażanie Dobrej praktyki Higienicznej i Produkcyjnej HACCP i GMP;
e) przestrzeganie stawki żywieniowej i dokonywanie kalkulacji żywieniowej;
f) przestrzeganie terminów przydatności artykułów znajdujących się w magazynie
właściwe przechowywanie ich i zabezpieczenie przed zniszczeniem;
g) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni /przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem/;
h) Nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługowy.
4. Współuczestniczenie w procesie wychowawczo-opiekuńczym między innymi poprzez:
a) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu;
b) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowaniu godności osobistej;
c) usuwanie lub zgłaszanie Dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
5. Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody Dyrektora.
6. Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
7. Wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora placówki wynikających z organizacji pracy.

Do obowiązków kucharza należy:
1. Uczestnictwo w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według niego posiłków.
2. Pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem.
3. Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem.
4. Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i ppoż. a także wewnętrznych procedur.
5. Natychmiastowe zgłaszanie intendentce powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia.
6. Dbanie o powierzone mienie, prawidłowe wykorzystanie sprzętu, maszyn i urządzeń.
7. Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków /śniadanie, obiad, podwieczorek/ i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach.
8. Przygotowanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
9. Uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni.
10. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie i prawidłowe wykorzystanie maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu.
11. Ścisłe przestrzeganie receptury przygotowanych posiłków.
12. Racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów spożywczych pobranych z magazynu.
13. Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia.
14. Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem.
15. Odpowiedzialność za zgodność kaloryczną przygotowanych posiłków z ich zaplanowaną wartością.
16. Odpowiedzialność za wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów naczyń oraz odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska).
17. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poprzez stosowanie systemu HACCP.
18. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
19. Dbanie o zabezpieczenie apteczki w kuchni w potrzebne artykuły sanitarne.
20.Informowanie Dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, względnie o nadużyciach (wynoszenie artykułów żywnościowych, naczyń i środków czystości).
21. Współuczestniczenie w procesie wychowawczo-opiekuńczym między innymi poprzez:
a) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu;
b) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowaniu godności osobistej;
c) usuwanie lub zgłaszanie Dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
22.Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
23. Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody Dyrektora.
24. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora i intendentki związanych z organizacją pracy.
Do obowiązków pomocy kucharza należy:
1. Obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków /mycie, obieranie, czyszczenie/.
2. Rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych.
4. Przygotowanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi.
5. Pomoc w porcjowaniu posiłków.
6. Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad. higieniczno- sanitarnych, BHP i ppoż. a także wewnętrznych procedur.
7. Prowadzenie dokumentacji (rejestrów) zgodnie z zasadami HACCP. W przypadku nieobecności osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru, jej obowiązki przejmuje wyznaczona przez nią pomoc kuchenna.
8. Mycie naczyń /wyparzanie/ i sprzętu kuchennego.
9. Sprzątanie magazynów żywnościowych, kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym, pranie firan i ścierek.
10. Odpowiedzialność za wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów naczyń oraz odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska).
11. Doraźne zastępowanie kucharki w czasie jej nieobecności.
12. Pomoc w zaopatrywaniu w artykuły spożywcze.
13. Dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce.
14. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
15. Odpowiedzialność materialna za powierzone naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni.
16. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poprzez stosowanie systemu HACCP.
17. W okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora
18. Współuczestniczenie w procesie wychowawczo-opiekuńczym między innymi poprzez:
a) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu
b) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowaniu godności osobistej
c) usuwanie lub zgłaszanie Dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci
19. Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego (wszyscy)
20. Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody Dyrektora
21.Wykonywanie innych poleceń Dyrektora, intendenta i kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola

Do obowiązków woźnej należy:
1. Utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania w danym roku szkolnym:
a) codziennie:
" zamiatanie, odkurzanie sali.
" wietrzenie sali.
" ścieranie kurzy (na mokro) ze sprzętów, półek, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów itp.
" sprzątanie sali po zajęciach programowych.
" mycie łazienek i ich wyposażenia z użyciem środków dezynfekujących.
b) przynajmniej raz w tygodniu:
" mycie zabawek środkami dezynfekującymi.
" zmiana i pranie ręczników.
" zmiana fartuchów ochronnych.
" mycie drzwi, lamperii, glazury.
" zmywanie, pastowanie podłogi.
c) przynajmniej raz w miesiącu:
" generalne porządki, mycie okien.
" pranie firanek, mycie listew, lamp oświetleniowych.
d) przynajmniej raz na dwa miesiące:
" odkurzanie na mokro wykładzin dywanowych.
2. Organizacja posiłków:
a) Przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem i estetyczne rozkładanie z uwzględnieniem sztućców.
a) Rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom wg ilości podanej do kuchni, zgodnie z wymaganiami higienicznymi oraz zgodnie z uwzględnieniem indywidualnej diety.
a) Przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków.
b) Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia /zmywanie kubeczków po użyciu/.
c) Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących.
d) Mycie naczyń po posiłkach.
e) Zmiana fartucha podczas podawania posiłków.
3. Opieka nad dziećmi:
a) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór oraz po powrocie z dworu;
b) opieka w czasie spacerów i wycieczek;
c) udział w przygotowaniu sali do zajęć, dekorowaniu;
d) pomoc w myciu rak, korzystaniu z toalety;
e) udział w uroczystościach przedszkolnych;
f) pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;
g) w grupie, w której przewidziane jest leżakowanie, rozkładanie i składanie leżaków i pościeli, właściwe ich przechowywanie, wydawanie raz w miesiącu rodzicom do prania.
4. Współuczestniczenie w procesie wychowawczo- opiekuńczym poprzez:
a) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu;
b) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowaniu godności osobistej;
c) usuwanie lub zgłaszanie Dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.
5. Przestrzeganie BHP:
a) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi;
b) w razie potrzeby pomoc przy zakupie artykułów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola;
c) zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
d) przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. a także wewnętrznych procedur.
6. Gospodarka materiałowa:
a) kwitowanie pobranych przedmiotów i środków utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomości stanu posiadania;
b) umiejętne i zgodne z instrukcja posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym;
c) zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu, zamykanie okien po zakończonej pracy;
d) dbałość o powierzony sprzęt, rośliny i zwierzęta;
e) odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronna oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.
7. Dbałość o estetyczny wygląd własny.
8. Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
9. Dyżury w szatni, pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym przebywającym w tym pomieszczeniu.
10. Dbanie o wizerunek placówki.
11. Przestrzeganie kultury bycia w kontaktach z pracownikami i rodzicami.
12. Dbanie o estetykę, kulturę oraz dobrą atmosferę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
13. Wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora placówki wynikających z organizacji pracy.

Obowiązki pracownika do prac ciężkich:
1. Codzienne sprawdzanie stanu budynku, pomieszczeń i placu zabaw.
2. Dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek, urządzeń.
3. Zgłaszanie Dyrektorowi poważnych usterek.
4. Podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń.
5. Utrzymywanie czystości w przedszkolu i w ogrodzie.
6. Zamiatanie, a w okresie zimy odśnieżanie, posypywanie piaskiem terenu wokół budynku i na zewnątrz ogrodzenia- dojście do przedszkola /w zależności od potrzeb/.
7. Podlewanie i pielęgnacja roślin w ogrodzie.
8. Koszenie trawy, przycinanie żywopłotu, zgrabianie liści.
9. Utrzymanie w czystości tarasów, śmietnika.
10. Utrzymanie porządku w piwnicy
11. Utrzymanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy
12.Dokonywanie zakupów artykułów niezbędnych do napraw i utrzymania właściwego stanu technicznego budynku.
13.Odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały, oszczędne gospodarowanie nimi.
14. Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz wewnętrznych procedur.
15. Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem
16. Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia Dyrektora
17.Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
18. Współuczestniczenie w procesie wychowawczo-opiekuńczym poprzez:
a) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu;
a) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej;
b) zgłaszanie Dyrekcji zauważonych uszkodzeni niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola.
19.Wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z organizacją pracy w przedszkolu.
§ 14
Zadania nauczycieli oraz innych pracowników związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom:
1. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola zobowiązani są natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania osób stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci.
2. Nauczyciele i inni pracownicy powinni zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola. W razie potrzeby zawiadomić Dyrektora (w szczególnych przypadkach policję) o fakcie przebywania osób postronnych.
3. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola niezwłocznie powiadamiają Dyrektora (w szczególnych okolicznościach policję) o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci.
4. W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza teren przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela oraz dodatkowo na każde 10 dzieci jedna osoba dorosła (drugi nauczyciel, woźna oddziałowa, rodzic, z którym podpisano umowę o wolontariat).
5. Nauczyciel odpowiada za prawidłowy i bezpieczny dobór pomocy, zabawek i sprzętu znajdującego się w sali.
6. Nauczyciel nie odpowiada za wartościową biżuterię noszoną przez dzieci.
7. W czasie zajęć dodatkowych (gimnastyka korekcyjna, taniec, logopedia itp.) opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca te zajęcia.
a) Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci.
b) Jest ona również odpowiedzialna za odbieranie i przyprowadzanie dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą, do której należą.
8. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich - wyjątkiem jest zagrożenie życia dziecka.
9. W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie, jednocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice (opiekunowie), dziecko powierzone zostaje opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych) pozostaje w obecności nauczyciela lub Dyrektora, którzy towarzyszą dziecku.
10. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców lub opiekunów.
11. Personel przedszkola nie jest upoważniony do podawania leków. W przypadku zgłoszenia do przedszkola dziecka przewlekle chorego (cukrzyca, astma, epilepsja itp.) decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor po konsultacji z rodzicami. Indywidualnie do potrzeb ustala się sposób postępowania i opieki nad dzieckiem.
12. Nauczyciel lub inny pracownik, który dowiedział się o wypadku, jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy poszkodowanemu, natychmiast powiadomić Dyrektora, rodziców (opiekunów pranych) i zabezpieczyć miejsce wypadku.
13. Nauczyciel lub inny pracownik zobowiązany jest zgłaszać Dyrektorowi przedszkola wszelkie usterki sprzętu, pomocy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu dzieci.
14. W przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe na terenie przedszkola, Dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić właściwego inspektora sanitarnego.
§ 15
WYCHOWANKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 do 6 lat.
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Do szczególnych przypadków, w których można przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat należą:
a) wolne miejsce w przedszkolu
b) trudna sytuacja losowa rodziców (opiekunów prawnych) dziecka
c) rodzeństwo już uczęszczające do przedszkola.
5. W przedszkolu dzieci 5-6-cio letnie odbywają obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
6. Obowiązek, o którym mowa w punkcie 36.5. rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w którym dziecko kończy 5-6 lat.
7. Rekrutacja dzieci do grupy przedszkolnej odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Nabór odbywa się w okresie ustalonym przez organ prowadzący.
8. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wniosek rodzica kandydata.
9. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w sytuacji, gdy liczba kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy chętnych do przedszkola przewyższa liczbę wolnych miejsc.
10. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się w dwóch etapach.
11. Na pierwszym etapie postępowania bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
12. Obowiązujące kryteria ustawowe mają jednakową wartość.
13. Jeżeli po zakończeniu pierwszego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym uwzględnia się następujące kryteria określone przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gdyni:
a) dziecko obojga rodziców pracujących /rodziców studiujących/uczących się w systemie dziennym,
b) dziecko, którego rodzic/rodzice/prawni opiekunowie/rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdyni,
c) dziecko posiadające rodzeństwo w przedszkolu,
d) dziecko zgłoszone na pobyt powyżej 8 godzin (poza oddziałami, których organizacja zaplanowana jest na 5 godzin),
e) szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną dziecka uzasadniające przyjęcie dziecka do przedszkola,
f) położenie przedszkola na trasie dojazdu lub w bliskiej odległości od miejsca pracy/nauki rodzica/ opiekuna prawnego.
14. W sytuacji, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali równorzędny wynik na drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego jest większa niż liczba wolnych miejsc, członkowie komisji rozstrzygają, który z kandydatów zostanie przyjęty do przedszkola.
15. Kandydaci, którzy uzyskali równorzędną liczbę punktów a nie zostali przyjęci będą wpisani na listę rezerwową i zostaną przyjęci do przedszkola w każdym czasie, jeśli nastąpi rezygnacja rodziców dziecka przyjętego.
16. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
17. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola, jeśli przedszkole po przeprowadzeniu dwóch etapów postepowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami
18. Wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załączoną dokumentacją składa się do dyrektora przedszkola w terminie ustalonym przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.
19. Wniosek zawiera:
a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b) imiona i nazwiska rodziców kandydata,
c) adres i miejsce zamieszkania rodziców i kandydata
d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata.
20. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata:
a) kryteriów ustawowych,
b) kryteriów określonych przez dyrektora w porozumieniu z Prezydentem Miasta Gdyni
21. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
22. Składający oświadczenie jako dokument potwierdzający spełnienie przez kandydata wymaganego kryterium obowiązany jest do zamieszczenia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
23. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności (w terminie 14 dni)
24. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o oświadczeniach rodzinnych.
25. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, wykaz dokumentów, które należy załączyć oraz terminy ich składania są zamieszczone na stronie internetowej przedszkola.
26. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia dziecka, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
27. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających terminie rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
28. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się w terminie określonym przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym
29. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora .
30. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi trzech przedstawicieli rady pedagogicznej.
31. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący wyznaczony przez dyrektora.
32. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
a) ustalenie procedury obowiązującej w toku postępowania rekrutacyjnego,
b) ustalenie wyników postepowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej
c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do przedszkola,
d) umieszczenie list, o których mowa w pkt b i c z zamieszczoną datą ich podania do publicznej wiadomości oraz podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w widocznym miejscu budynku przedszkola,
e) sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania rekrutacyjnego.
33. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
34. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata, podając najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia do przedszkola oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
35. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
36. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
37. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na pierwszym i drugim etapie przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
38. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, jednak nie później niż do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.
39. Do postępowania uzupełniającego przepisy w sprawie postępowania rekrutacyjnego stosuje się odpowiednia.
40. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postepowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
41. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
42. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku gdy:
a) dziecko swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych dzieci;
b) dziecko nie może zaadaptować się w przedszkolu i są przeciwwskazania potwierdzone przez specjalistów do uczęszczania dziecka do przedszkola;
c) ukrytej choroby dziecka.
43. Dyrektor podejmuje decyzję o skreśleniu wychowanka z listy w przypadku gdy rodzice (opiekunowie prawni) zalegają z odpłatnością za przedszkole za okres 1 miesiąca.
44. Przedszkole w swej statutowej działalności przestrzega zasad zawartych w Konwencji Praw Dziecka.
45. Dziecko przebywające w Przedszkolu ma zagwarantowane, wynikające z Konwencji Praw Dziecka, prawo do:
a) akceptacji takim jakie jest
b) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
a) indywidualnego traktowania i własnego tempa rozwoju
b) komunikowania się w każdej sprawie i aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
c) nawiązywania kontaktów społecznych i otrzymywania pomocy
a) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
b) spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi
c) badania i eksperymentowania
d) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)
e) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone
f) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione
a) regulowania własnych potrzeb
b) poszanowania godności osobistej, życzliwego i podmiotowego traktowania przez wszystkich pracowników przedszkola
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
d) prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole
46. Gdy zagrożone jest dobro dziecka przedszkole może podjąć odpowiednie czynności prawne mające na celu pomoc dziecku lub jego ochronę poprzez zgłoszenie sprawy do policji, pomocy społecznej lub prokuratury.
47. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:
a) przestrzegania umów i zasad obowiązujących w przedszkolu i w danej grupie.
b) nie oddalania się od grupy
c) informowania o dolegliwościach i urazach
d) zgłaszania potrzeb fizjologicznych
e) współdziałania z nauczycielką i z dziećmi w grupie
f) dbanie o zabawki i przedmioty, sprzątanie po zakończonej zabawie
g) zgodne współdziałanie w zespole.

ROZDZIAŁ VI
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 16
1. Przedszkole jest utrzymywane ze środków budżetu Miasta Gdyni przekazywanych w formie dotacji, zgodnie z przepisami o jednostkach budżetowych oraz odpłatności rodziców.
2. Roczny plan rzeczowo-finansowy przedszkola zatwierdza Dyrektor przedszkola po uwzględnieniu wielkości dotacji przewidzianej w budżecie miasta.
3. Zasady odpłatności i wysokości opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ustalone są przez organ prowadzący zgodnie z właściwymi przepisami.
4. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i materialnej odbywa się zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej i materialnej zakładów budżetowych.

ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 17
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
2. Przedszkole może zawierać umowy cywilnoprawne dotyczące najmu pomieszczeń, które są zbędne do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, przeznaczając uzyskane z tego tytułu środki finansowe na swoją działalność.

§ 18

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, pracowników administracyjno -obsługowych, rodziców, dzieci.
2. W celu wspierania działalności statutowej przedszkole może współpracować placówkami kultury i fundacjami.

§ 19

Statut Przedszkola wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola w dniu 08.04.2014r.
Traci moc Statut przedszkola uchwalony w dniu 31.10.2012r.Powrót do treści | Wróć do menu głównego